1. Oferta sklepu internetowego, kontakt

 1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 3. Wszystkie produkty pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach.
 4. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju w autoryzowanych serwisach producentów.
 5. Nabywca może kontaktować się z Partnerelectronic w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@okapy.pl oraz pisemnie na adres: Dział Sprzedaży Internetowej, ul. Dworcowa 60C, 44-100 Gliwice a także telefonicznie pod numerem tel: +48 603 771 920 w godz. 9-17 w dni robocze (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).

2. Strony transakcji, definicje

Kupującym w sklepie internetowym Partnerelectronic, znajdującym się na stronie www.okapy.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.

 1. Sprzedającym jest Partner Consumer Electronics Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000305004, o kapitale zakładowym 135.900,00 zł, nr REGON: 240876752, nr NIP 6482660429, będąca właścicielem sklepu internetowego Partnerelectronic (okapy.pl), zwana dalej Partnerelectronic
 2. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Towar – produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
 4. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy na zlecenie sklepu Partnerelectronic i koszt Nabywcy.
 5. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
 6. Kontakt ze sklepem Partnerelectronic odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, bądź telefonicznie, pod numerem infolinii: tel:+48 603 771 920 (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora)), a także pisemnie pod adresem Dział Sprzedaży Internetowej, ul. Dworcowa 60C, 44-100 Gliwice.
 7. Użytkownik – zarejestrowany Nabywca posiadający konto w sklepie internetowym Partnerelectronic.
 8. Serwis – sklep internetowy Partnerelectronic prowadzony pod adresem okapy.pl.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 10. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.
 11. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

3. Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Partnerelectronic może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zastania Użytkownikiem,
  2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Partnerelectronic oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.
 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Partnerelectronic może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 12. Partnerelectronic może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Partnerelectronic zostanie przesłane na podany w koncie użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie konta użytkownika.
 15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 16. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

4. Zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty do "Koszyka" i klikając przycisk "Zobacz i edytuj koszyk". Należy również podać informacje takie jak rodzaj płatności, rodzaj dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przycisku: „Złóż zamówienie”.
 2. W przypadku wysyłki kurierskiej maksymalna kwota pobrania to 11 999 PLN. 
 3. W celu sprawdzenia dostępności Towaru należy skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie z obsługą sklepu Partnerelectronic. Potwierdzenie jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia przez pracownika sklepu Partnerelectronic pocztą elektroniczną dostępności zamówionego Towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem Partnerelectronic. Automatyczne, mailowe potwierdzenie złożenia zamówienia nie jest potwierdzeniem dostępności zamówionego Towaru i nie może być traktowane jako zawarcie umowy sprzedaży.
 5. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Partnerelectronic poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Nabywcę. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Partnerelectronic Konsument prześle do Partnerelectronic oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Partnerelectronic o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
 6. W przypadku "nietypowego" Towaru, którego zamówienie wymaga sprowadzenia specjalnie na potrzeby konkretnego zamówienia, sklep Partnerelectronic może zażądać od klienta wpłaty zaliczki w wysokości do 20% wartości zamawianego Towaru, o czym poinformuje Klienta przy zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku, gdyby realizacja takiego zamówienia przedłużyła się powyżej 30 dni od dnia wpłaty zaliczki, Klient ma prawo zażądać jej zwrotu bez żadnych potrąceń. Również w przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez którąkolwiek ze stron i bez względu na przyczynę wpłacona zaliczka zostanie zwrócona Konsumentowi. W przypadku zaistnienia konieczności wpłacenia przez Klienta zaliczki, Klient jest informowany uprzednio o tym fakcie i ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia przed wniesieniem zaliczki.
 7. Nabywca może anulować każde zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail sklep@okapy.pl. Anulowanie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 8. W przypadku anulowania zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień) po jego wysłaniu i jego nieodebraniu, Nabywca ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do sklepu Partnerelectronic, zgodne z kosztami zawartymi w zamówieniu.
 9. W przypadku Anulowania zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez Partnerelectronic oferta przestaje wiązać.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany w zamówieniu adres e-mail , na który wysłany zostanie również dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) w formie pliku PDF. W razie problemów z otwarciem załącznika, rekomendujemy program Adobe Acrobat Reader, który można bezpłatnie pobrać pod adresem http://www.adobe.com.

5. Realizacja zamówień

 1. Termin realizacji zamówienia wynika z treści umowy sprzedaży. Niemniej Sklep Partnerelectronic, w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje Nabywcę o przybliżonym terminie dostawy.
 2. Jeżeli Nabywca nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, sklep Partnerelectronic może anulować zamówienie w terminie 14 dnia od dnia drugiej, nieudanej próby dostarczenia Towaru.
 3. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest po dodaniu Towarów do "koszyka".
 4. Firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
 5. Paczki o wadze do 30 kg, firma kurierska (rodzaj dostawy "Kurier") wnosi wyłącznie do pierwszego pomieszczenia mieszkania.
 6. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.
 7. Termin realizacji zamówienia:
  1. w przypadku Towarów dostępnych w sklepie Partnerelectronic, zazwyczaj nie przekracza 14 dni roboczych;
  2. w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych lub "nietypowych", termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 30 dni;
  3. w przypadku braku zamówionego Towaru u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni.
 8. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 30 dni, Nabywca może anulować zamówienie przed dostarczeniem Towaru.
 9. W wypadku braku Towaru u dostawcy, sklep Partnerelectronic zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę e-mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres, nie później 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 10. Sklep Partnerelectronic zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
 11. Partnerelectronic nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).

6. Sposób i termin zapłaty

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 1. kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 2. zwykłym przelewem na rachunek bankowy przedawcy albo przelewem elektronicznym, przed wysyłką Towaru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy
 3. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy
 4. w systemie ratalnym dostępnym na stronie Sklepu
 5. Za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 6. Z zastrzeżeniem zapisu pkt 4, czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, niezależnie od wybranej metody płatności
 7. W przypadku płatności gotówka za pobraniem realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest mElements S.A. i/lub PayU S.A.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres sklep@okapy.pl,
  2. w formie pisemnej, na adres Dział Internetowy – Reklamacje, ul. Dworcowa 60C, 44-100 Gliwice
 4. Partnerelectronic niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Partnerelectronic niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Partnerelectronic, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar należy dostarczyć na adres: Partner Consumer Electronics Sp. z o.o. Dział Reklamacji ul. Jana Śliwki 86, 44-100 Gliwice.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Partnerelectronic w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Partnerelectronic, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Partnerelectronic dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Partnerelectronic nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Partnerelectronic nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8. Gwarancje i reklamacje

 1. Partnerelectronic ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad.
 2. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu. Produkty oferowane w sklepie Partnerelectronic posiadają kartę gwarancyjną producenta oraz instrukcję obsługi.
 3. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
 4. Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556.1-556.3 Kodeksu cywilnego
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. Imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia
  3. opis wady Towaru,
  4. datę zakupu,
  5. protokół szkody,
  6. zdjęcia uszkodzenia towaru
 6. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Partnerelectronic niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 7. Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 8. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@okapy.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 603-771-920.
 9. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni.
 10. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
 11. Konsument po odebraniu Towaru powinien go rozpakować (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 12. Zwrot Towaru w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt sklepu Partnerelectronic. W przypadku uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń, itp.) powstałych po wydaniu Towaru sklep Partnerelectronic nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi w stosunku do przedsiębiorców.

9. Recykling

 1. Klient ma możliwość nieodpłatnego zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstwa domowego w związku z zakupem nowego tego samego rodzaju. Np. przy zakupie nowej pralki, Sprzedający odbiera z gospodarstwa domowego w miejscu dostawy tego sprzętu starą pralkę (za jedną zakupioną nową sztukę przyjęta zostanie jedna „stara” sztuka). Prosimy w tej sprawie skontaktować się wcześniej z Infolinią Konsumencką i uzgodnić szczegóły takiej przesyłki. Innym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z najbliższym Urzędem Gminy, gdzie powinien być udostępniony do wglądu aktualny wykaz miejsc, w którychmożna bezpłatnie zutylizować zużyty sprzęt. Dodatkowe informacje zamieszczone są również na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: http://www.okapy.pl/recycling,s-63.

10. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) jest Usługodawca – Partner Consumer Electronics Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000305004, o kapitale zakładowym 135.900,00 zł, nr REGON: 240876752, nr NIP 6482660429
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego (dalej: „Administrator Sprzedawca”) w rozumieniu RODO jest Sprzedający.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail sklep@okapy.pl.
 4. Dane osobowe Kupujących (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i wykonania zawartej z nim umowy sprzedaży, w tym przygotowania i dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu realizacji prawa odstąpienia do umowy oraz skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli konto na Stronie Sklepu (imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu) są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika na Stronie Sklepu.
 6. Użytkownik lub Kupujący może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego zamówienia.
 7. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika (adres e-mail) w celach marketingowych jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli. Usługodawca może udostępnić takie dane osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługa konta Użytkownika, dostarczenia zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i prawa odstąpienia od umowy. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez Usługodawcę lub Sprzedającego, poddanego tym samym zobowiązaniom co Usługodawca, zgodnie z Polityką Prywatności https://okapy.pl/privacy-policy-cookie-restriction-mode/
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Użytkownika lub Kupującego. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi konta Użytkownika lub realizacji danego zamówienia i wykonania umowy zawartej z Kupującym, zgodnie z art.28 RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym:
 13. w zakresie danych osobowych niezbędnych do rejestracji i obsługi konta danego Użytkownika – przez okres niezbędny do realizacji usługi;
 14. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia – do momentu wydania Towaru Kupującemu;
 15. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji prawa odstąpienia od umowy oraz prawa do złożenia reklamacji – do dwóch lat od momentu wydania Towaru Kupującemu;
 16. w zakresie danych osobowych niezbędnych do realizacji celów marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 7 – do momentu wycofania zgody udzielonej przez Użytkownika;
 17. Użytkownik lub Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 18. Użytkownikowi lub Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika lub Kupującego narusza przepisy RODO.
 19. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 13 i 14 należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail sklep@okapy.pl
 20. Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Prywatności Cookies. https://okapy.pl/privacy-policy-cookie-restriction-mode/

11. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Partner Consumer Electronics Sp. z o.o. informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 3. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.  Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
  3. rozdzielczość ekranu minimum 800×600pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
  4. aktywny interpretator JavaScript.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakładce polityka prywatności.
 6. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl
 7. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odrdostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Dokumenty do pobrania:

Dokument nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 

Dane firmy :

PARTNER CONSUMER ELECTRONICS SP. Z O.O.

Marii Konopnickiej 63/203

30-302 Kraków

NIP:6482660429
KRS: 0000305004
REGON: 240876752

Adres do zwrotów i reklamacji

PARTNER CONSUMER ELECTRONICS SP. Z O.O.

ul.Jana Śliwki 86

44-100 Gliwice